MÄNGUREEGLID Suur Auhinnamäng 8 auhindade nimekiri
Suur Auhind
1
25 000 EUR
Kiiruse Boonus*
1
5000 EUR
Eriauhind
1
20 000 EUR
Kuu Auhind
11
1000 EUR

Auhindade kirjeldus
Suur Auhind

Suurt Auhinda võivad võita kõik, kes esitavad kampaaniaperioodil kampaaniadokumendid. See tähendab, et tagastusümbrikul või -kaardil peab olema postitempel kõige hilisemalt kampaaniaperioodi viimase päeva kuupäevaga ja see ümbrik või kaart peab jõudma RD Directi vähemalt 3 tööpäeva enne Suure Auhinna loosimist. Kui kampaaniadokumentides on ette nähtud osalemise võimalus vastamisega veebilehe kaudu või telefoni teel, peab vastus veebilehel olema antud või vastav telefonikõne olema tehtud hiljemalt kampaaniaperioodi viimasel päeval.

Kiiruse Boonus

Kiiruse Boonus on auhind, mis makstakse Suure Auhinna võitjale lisaks, kui Suure Auhinna võitja on esitanud oma kampaaniadokumendid või vastanud veebilehe kaudu või telefoni teel asjaomastes kampaaniadokumentides ette nähtud perioodi jooksul.

Kuu Auhind

Alates 2023 aastast, loositakse kampaania perioodi jooksul välja 11 Kuuauhinda, iga kalendrikuu kohta üks, välja arvatud detsember. Kuuauhinna võivad võita kõik, kes esitavad oma kampaaniadokumendid vastava kalendrikuu jooksul. See tähendab, et tagastusümbrikul või -kaardil peab olema postitempel kõige hilisemalt vastava kalendrikuu viimase kuupäevaga ja see ümbrik või kaart peab jõudma RD Directi hiljemalt Kuuauhinna loosimisele eelneval tööpäeval. Kui kampaaniadokumentides on ette nähtud osalemise võimalus vastamisega veebilehe kaudu või telefoni teel, peab vastus veebilehel olema antud või vastav telefonikõne olema tehtud hiljemalt vastava kalendrikuu viimasel päeval.

Eriauhind

Eriauhinna võivad võita ainult need isikud, kes on ostnud vähemalt ühe pakutud toote, esitades oma tellimuse kampaaniadokumentides ette nähtud viisil ja tähtajal. Eriauhinna väärtus on 20 000 eurot. Eriauhind on osaleja valikul kas (1) 20 000 eurot rahas või (2) sõiduauto, mille turuväärtus on 20 000 eurot, kusjuures osaleja määrab oma valiku kas kampaaniadokumentides või siis, kui RD Direct osalejaga võidu korral ühendust võtab.

Kui osaleja taganeb pakutud toote ostulepingust RD Directiga, ei osale ta Eriauhinna loosimisel selle loosinumbriga, mis väljastatud pakutud toote eest ja tal ei ole võimalik Eriauhinda võita antud loosinumbriga.

Suur Auhinnamäng info

Kes mängu korraldab?

RD Direct Estonia OÜ (Tartu mnt 43, 10128, Tallinn, Eesti) ja ettevõte CIL Suomi Oy (Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsingi, Soome)

Millal mäng toimub?

Suur Auhinnamäng 7 toimub 04.jaanuar 2022 kuni 09.detsember 2022.

Suur Auhinnamäng 8 toimub 09.jaanuar 2023 kuni 08.detsember 2023.

Millal loositakse võitjad?

2022.aasta võitjad loositakse audiitori juuresolekul arvuti poolt 20.detsember 2022.

2023.aasta võitjad loositakse audiitori juuresolekul arvuti poolt 18.detsember 2023.

MÄNGUREEGLID
Korraldaja

Kaubandusliku loterii ja meelelahutusliku tarbijamängu „Suur Auhinnamäng 8“ (edaspidi: kampaania) korraldajaks on RD Direct Estonia OÜ (edaspidi: RD Direct) (registrikood 12898354), kes on rahvusvahelise kirjastaja Reader’s Digest esindaja Eestis, koos CIL Suomi OY-ga.

RD Directi kontaktandmed on järgmised:
Registreeritud aadress: Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, Eesti
Kontori aadress: Tartu mnt 43, 10128 Tallinn, Eesti
E-posti aadress: info@rddirect.ee
Telefoninumber: +372 7303760
Veebileht: www.rddirect.ee

Kampaania "Suur Auhinnamäng 8"

– Kampaania toimub ajavahemikul 09.01.2023 kuni 08.12.2023 (lõpukuupäev kaasa arvatud) (edaspidi: kampaaniaperiood) ja selles saavad osaleda ainult täiskasvanud inimesed ehk vanusega vähemalt 18 eluaastat.
– Kampaaniaperioodil saadetakse isikutele posti teel või muude vahendite abil (nt ajalehtede ja ajakirjadega) kampaaniadokumendid koos pakutavate toodete (nt raamatud, kodu-, tervise- ja tekstiiltooted, toidulisandid ja muud jaekaubad) ostupakkumistega või koos ettepanekuga edastada RD Directile saaja nimi ja postiaadress, kellele RD Direct võib edaspidi saata toodete ostupakkumisi (ostupakkumised ja kontaktandmete edastamise ettepanekud ühiselt edaspidi: pakkumised). Kampaaniadokumentides sisalduvad individuaalsed kampaanianumbrid.
– Kampaaniaperioodil võib üks isik saada RD Directilt pakkumisi ja kampaaniadokumente mitu korda ning seega ka osaleda kampaanias mitu korda ja mitmete kampaanianumbritega. Kampaaniadokumentides leiduvate kampaanianumbrite arv võib samuti olla erinev, olenevalt kampaaniadokumentidega saadetud pakkumisest. Kampaanianumbrite arv võib siiski olla erinev erinevate pakkumiste puhul, kuid mitte erinevate isikute puhul sama pakkumist saades.
– Kampaanias osalemiseks tuleb täita asjaomased kampaaniadokumendid täpselt neis märgitud juhiste järgi, saates need tagasi posti teel aadressil: RD Direct Estonia OÜ, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn. Kui kampaaniadokumentides on nii ette nähtud, saab kampaanias osaleda ka vastava RD Directi veebilehe kaudu või telefoni teel kõnekeskusse helistades.
– Kampaaniadokumentide tagasisaatmisega seotud postikulu ja vastamisega seotud sideteenuse kulu tasub kampaanias osaleja, kui kampaaniadokumentides ei ole märgitud teisiti.
– Osaleja kampaanianumbrid ja nimi registreeritakse ning ta osaleb auhindade loosimisel niipea kui asjaomased kampaaniadokumendid on saabunud RD Directi, või – kui selline võimalus on kampaaniadokumentides ette nähtud – niipea kui osaleja on vastanud RD Directi veebilehe kaudu või telefoni teel.
– Kampaania jaguneb kahte ossa: (1) osaleda saavad kõik need, kes saavad kampaaniadokumendid (edaspidi: osalemiseks kõigile) ja (2) osaleda saavad kõik need, kes saavad kampaaniadokumendid ja ostavad pakutud tooteid (edaspidi: osalemiseks ostjatele).1 See tähendab, et kampaanias osalemiseks ei ole vaja pakutud toodet osta. Auhindade valik sõltub aga sellest, kas osaleja on ostnud pakutud toote või mitte.
– Mõlema kampaania osa kohta kehtivad samad tingimused, kui käesolevates reeglites ei ole ette nähtud teisiti.

Võitjad

– Suure Auhinna ja Eriauhinna võidunumbrid loosib arvuti automaatselt 18.12.2023. Kuuauhindade võidunumbrid loosib arvuti automaatselt hiljemalt iga järgneva kalendrikuu 10. päeval (välja arvatud detsember). Esimene Kuuauhind loositakse hiljemalt 10.02.2023 ja viimane Kuuauhind hiljemalt 10.12.2023.
– Kõiki võitjaid teavitatakse nende võidust tähitud kirjaga, mis saadetakse välja loosimisele järgneval tööpäeval kampaaniadokumentides märgitud aadressil. Teavitatakse ainult võitjaid.
– Võitjad peavad oma auhinna kättesaamiseks RD Directiga ühendust võtma.
– Auhinna saab kätte ainult võitja isiklikult oma isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi, passi, juhiloa) esitamisel või muul viisil kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.
– Suure Auhinna või Eriauhinna võitja peab võtma RD Directiga auhinna kättesaamiseks ühendust hiljemalt 19.01.2024. Kuuauhinna võitja peab võtma RD Directiga ühendust hiljemalt 30 päeva jooksul pärast vastava Kuuauhinna loosimist. Kui võitja ei ole nimetatud tähtaja jooksul ühendust võtnud, kaotab ta oma õiguse auhinnale ja see jääb RD Directile.
– Rahaline auhind kantakse võitja pangakontole 3 tööpäeva jooksul arvates  sellest, kui võitja on RD Directiga ühendust võtnud ja RD Direct on võitja isiku tuvastanud, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Mitterahaline auhind antakse üle 30 päeva jooksul arvates sellest, kui võitja on RD Directiga ühendust võtnud ja RD Direct on võitja isiku tuvastanud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
– RD Direct tasub kõikide võitjate rahalistelt auhindadelt residendi tulumaksu. Mitterahaliste auhindadega seotud kulude hüvitamise tingimused nähakse ette asjaomastes kampaaniadokumentides.
– Auhindade kättesaamisega seotud kulusid (sõidukulud jms) ei hüvitata, kui kampaaniadokumentides ei ole ette nähtud teisti. Mitterahaliste auhindade hoolduskulusid ei hüvitata. RD Direct ei võta endale mingit vastutust mitterahaliste auhindade kvaliteedi, tehnilise seisundi või sobivuse eest.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine
– Osalejate isikuandmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks RD Direct.
– Kampaania raames kogub ja töötleb RD Direct järgmisi osaleja poolt edastatud isikuandmeid: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Nende isikuandmete töötlemine on vajalik RD Directi kampaaniate läbiviimiseks, sealhulgas võitjate väljaselgitamiseks ja nendega kontakteerumiseks, nimi ja aadress ka kampaaniate raames kampaaniadokumentide ja pakkumiste saatmiseks. Osalejatele kampaaniadokumentidega saadetavad pakkumised võivad sisaldada ka RD Directi partnerite pakkumisi (RD Directi praeguste partnerite nimekirja leiab veebilehelt www.rddirect.ee, kuid nimekirja uuendatakse, kui partnerid muutuvad). Sobivate pakkumiste valimiseks võib RD Direct töödelda osaleja nime, aadressi, andmeid varasemates kampaaniates osalemise kohta ning andmeid ostetud toodete kohta, et tuvastada, millised pakkumised võiksid konkreetsele isikule huvi pakkuda. RD Direct võib töödelda ka võitjate isikut tõendava dokumendi andmeid isikusamasuse tuvastamiseks ja vanuse kindlakstegemiseks ning pangakonto andmeid võidusumma väljamaksmiseks. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks osaleja nõusolek, mille osaleja annab saates kampaaniadokumendid RD Directile tagasi või vastates pakkumisele veebilehe või telefoni teel.
– RD Directil on õigus avaldada võitja nimi RD Directi veebilehel www.rddirect.ee ja üleriigilistes ajalehtedes. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi oma kampaaniate tutvustamiseks ja nende õiguspärasuse näitamiseks. RD Direct avaldab võitja pildi ainult võitja eelneval nõusolekul.
– RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õiguste kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest). Samal eesmärgil võib RD Direct edastada osaleja isikuandmeid ka kolmandatele isikutele (nt õigusnõustajatele ja krediidihaldus- või inkassoteenuse pakkujale). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi, mis, ja ulatuses nagu, kaalub sellises olukorras üles osaleja huvid ning põhiõigused ja –vabadused.
– RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks ja ametiasutuste päringutele vastamiseks).
– Kui osaleja tellib RD Directi poolt pakutava toote, töötleb RD Direct osaleja järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed, makseandmed, pangakonto number. Selliste isikuandmete töötlemine on vajalik RD Directi ja osaleja vahel müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
– Kui isik on RD Directi varasemates kampaaniates osalenud, töötleb RD Direct isiku isikuandmeid (nimi ja aadress) kampaaniamaterjalide saatmiseks oma õigustatud huvi alusel, kuni isikul tekib võimalus anda selliseks töötlemiseks nõusolek või kuni isik esitab töötlemisele vastuväite. Arvestades, et isik on varasemalt RD Directi kampaaniates osalenud, kaalub RD Directi hinnangul tema õigustatud huvi üles andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja –vabadused.
– RD Direct edastab isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult põhjendatud vajadusel ja ulatuses ning üksnes õigusliku aluse olemasolul. RD Direct kasutab teenusepakkujaid, kes töötlevad osaleja isikuandmeid volitatud töötlejana (nt raamatupidamisteenuse pakkuja ja kõnekeskus, kes pakub kasutajatoe teenust). RD Direct on sõlminud selliste teenusepakkujatega asjakohased lepingud ning vastutab nende teostatava isikuandmete töötlemise eest. Samuti edastab RD Direct isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellele isikuandmete edastamine on vajalik kampaania läbiviimiseks (nt ajalehetoimetustele, kes avaldavad võitjate nimed ajalehes). Kui RD Direct ja osaleja on sõlminud toote müügilepingu, edastab RD Direct osaleja isikuandmeid ka kullerteenuse pakkujale tellitud toote kättetoimetamiseks.
– Osalejal on kõik kohalduvates õigusaktides, sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud õigused. Muuhulgas on osalejal õigus taotleda juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, õigus nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ning teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Kui osaleja isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on osalejal õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist selle alusel toimunud töötlemise seaduslikkust). Kui osaleja isikuandmeid töödeldakse RD Directi õigustatud huvi alusel, on osalejal igal ajal õigus esitada vastuväited tema isikuandmete sellise töötlemise suhtes. Eeltoodud õiguste kasutamiseks tuleb võtta ühendust RD Directiga punktis 2 toodud kontaktandmetel. Osalejal on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtusse.
– RD Direct säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik lähtudes nende kogumise eesmärgist. Tulenevalt sellest, et nõuete aegumise maksimaalne tähtaeg on 10 aastat, säilitab RD Direct isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat. Pakkumiste saatmise eesmärgil kogutud andmeid säilitab RD Direct kuni andmesubjekt keelab nende edasise kasutamise.

Muud nõuded ja info

– Kampaaniadokumentide esitamisega või veebilehe kaudu või telefoni teel pakkumisele vastamisega kinnitab osaleja, et (i) kogu RD Directile esitatud teave on korrektne, (ii) tal on käesolevate reeglite kohaselt õigus kampaanias osaleda, (iii) ta nõustub kampaanias osalema, (iv) ta nõustub, et RD Direct töötleb tema isikuandmeid kampaaniate läbiviimiseks, sh võitjate väljaselgitamiseks, kontakteerumiseks ning kampaaniate raames kampaaniadokumentide ja pakkumiste saatmiseks, (v) ta nõustub täitma käesolevaid reegleid ja (vi) ta nõustub täitma RD Directi kampaaniaga seotud otsuseid, mis on lõplikud.
– Kampaanias on võimalik osaleda mitu korda ja mitmete kampaanianumbritega. Osaleja võib võita mitu auhinda.
– Kampaanias võivad osaleda ainult 18-aastased või vanemad isikud. Alla 18 aasta vanustel isikutel ei ole võimalust auhindu võita.
– RD Directi töötajad ja nende perekonnaliikmed ei või kampaanias osaleda.
– RD Direct ei vastuta nende isikute ees, kes ei saa kampaaniadokumente ja kaotavad seega auhindade võitmise võimaluse.
– RD Direct ei vastuta mis tahes kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse, sealhulgas näiteks posti-, elektroonilise side- või kullerteenuse toimimise, eest.
– RD Direct ei vastuta selle eest, kui võitjad kaotavad õiguse saada auhind seetõttu, et nendega ei ole võimalik ühendust võtta, sest kampaaniadokumentides märgitud andmed on ebakorrektsed või arusaamatud. Samuti ei vastuta RD Direct, kui võitja ei tule ettenähtud ajal oma auhinnale järele või kaotab õiguse saada auhind muu asjaolu tõttu, mille eest RD Direct ei vastuta.
– Kampaaniareeglid on avalikult kättesaadavad veebilehel www.rddirect.ee.
– RD Direct jätab endale õiguse kampaaniareegleid muuta. RD Direct teavitab üldsust sellisest muudatusest, postitades need muudatused oma veebilehele (www.rddirect.ee).
– RD Direct jätab endale õiguse lõpetada kampaania või kõrvaldada mõned osalejad kampaanias osalemisest, kui kampaaniat peaks kasutatama pettuse või mõne muu ebaseadusliku tegevuse eesmärgil või kui kampaaniareegleid rikutakse või esineb vääramatu jõud.
– Kõik kampaaniat puudutavad kaebused või päringud tuleb esitada RD Directile kontaktandmetel:

1) posti teel aadressil: RD Direct Estonia OÜ, Tartu mnt 43, Tallinn, 10128

2) e-posti teel info@rddirect.ee,

3) telefoni teel (+372) 7303760

 

RD Direct vastab kõigile kaebustele ja päringutele 2 nädala jooksul kaebuse või päringu saamisest. Osalejal on ka õigus esitada kaebus Eesti Vabariigi õigusorganitele või pöörduda kohtusse.

Parima pakkumise garantii

RD Direct Estonia garanteerib, et Teile pakutakse tooteid, mis vastavad kõige paremini Teie vajadustele ja huvidele. Meie peamine eesmärk Suures Auhinnamängus on osalejate rahulolu tagamine, seega püüame alati hoolikalt valida selle projekti jaoks koostatud raamatuid, toidulisandeid ja muid kaupu. Arvestame ja hindame alati kõrgelt  osalejate soove ja soovitusi, samuti tugineme oma välispartnerite kogemustele.

Kvaliteedi garantii

RD Direct Estonia OÜ annab oma toodetele kõrge kvaliteedi garantii. Kui range kontrolli käigus tekkinud vea tõttu saate kahjustatud või ebakvaliteetse toote, võtke meiega ühendust:

1) posti teel aadressil: RD Direct Estonia OÜ, Tartu mnt 43, Tallinn, 10128

2) e-posti teel info@rddirect.ee,

3) telefoni teel (+372) 7303760

Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud tähtaja jooksul garanteerime, et lähtutakse kehtivatest õigustoimingutest. See tähendab, et Ostjal on õigus tellitud toode tagastada 14-kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamise hetkest. Selle juures on aga oluline märkida, et toode peab olema täiesti kahjustamata kujul, seejuures ka toote pakend peab olema terve ning kahjustamata.

Kõigile toodetele kehtib ka 2 aastane garantii, kui peaks juhtuma mõni tootja poolne viga. Selle juures on oluline märkida, et loomulikust kasutusest tekkivad kosmeetilised vead ei kuulu garantii alla. Garantii alla kuuluva toote puhul pakume võimalust kas vigane toode välja vahetada või maksame raha tagasi.

Kauba tagastamise reeglid

Kui Teile ei meeldinud saadud toode, saate sellest meid teavitada ühel järgmistest viisidest:

1) posti teel aadressil: RD Direct Estonia OÜ, Tartu mnt 43, Tallinn, 10128

2) e-posti teel info@rddirect.ee,

3) telefoni teel (+372) 7303760

ja tagastage see toode meile. Oluline on märkida, et tagastust avaldav soov peab olema esitatud hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamise hetkest. Toode tuleb tagastada koos võimalike kingitustega, korrektselt originaalpakendis ja täielikult kahjustamata kujul. Kaasaarvatud toote pakend ei tohi olla kahjustatud rohkem, kui tavapärase postiteenuse kasutamise võimalik kulumine.

Tagastusele peab lisama oma kontaktandmed, pangakontonumber, kuhu soovitakse toote eest tasutud raha tagasi saada ning vabas vormis tagastusavaldus. Näiteks: “Kasutan oma õigust tootest taganeda”, minu nimi, aadress, osaleja number, toote nimetus ja hind.

Kui Ostja vähendab kauba väärtust tegude tõttu, mis ei ole vajalikud kauba olemuse, omaduste ja toimivuse kindlaksmääramiseks, kaotab ta õiguse lepingust taganeda, see tähendab, et kaupa ei saa tagastada. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele ei võeta vastu pakendatud kaupu, mis on pärast kohaletoimetamist lahti pakitud ja mis ei sobi tagastamiseks tervislikel või hügieenilistel põhjustel, samuti pakendatud video- või helisalvestisi või pakendatud tarkvara, mis on pärast kohaletoimetamist lahti pakitud.

Raha toote eest tagastatakse Teile hiljemalt 14 päeva jooksul alates tagastatud toote tagastamise (vastuvõtmise) päevast, s.o. vastavalt kehtivatele õigusaktidele ei või me Teie makstud summasid tagastada enne, kui toode on meile tagastatud.

Kui Te tagastate toote 14 päevase tagastusõiguse jooksul, tühistatakse ka Teile selle kauba eest väljastatud Eriauhinna loosinumbrid.

Tellimuse eest tasumise viisid

Kampaania perioodi jooksul on Teil võimalik tellida erinevate kampaaniapakkumiste tooteid. Võimalikud maksemeetodid on kampaaniadokumentides alati välja toodud.

Kataloogikampaaniate tooted on alati Omniva postipakid, mis saadetakse Teile välja lunatasu alusel. See tähendab, et tellimuse esitamise hetkel Te midagi ei tasu, vaid tasute oma tellimuse eest Omniva postkontoris lunatasu paki saabumisel.

Eksklusiivsete toodete pakkumised saadame Teile alati kulleriga ning kauba eest tasumine toimub kullerile paki kättesaamise hetkel. Oluline on siinjuures märkida, et Teil on võimalik eksklusiivsete toodete pakkumistel tasumise osas teha valik, kas soovite tasuda korraga kogu summa toote eest või soovite sõlmida osamaksete lepingu, kus toote eest maksed on jaotatud 12-kuu peale. Osamaksete korral maksate kullerile esimese osamakse kauba üleandmisel ning järgneva 11-osamakse tasumise kohta leiate info oma kauba kastist maksegraafiku näol.

Kutsume Teid osalema
Suures Auhinnamängus!
Suur Auhinnamäng on otseturundusprojekt, mis põhineb pakkumiste saatmisel, kutsudes inimesi tellima pakutavat kaupa ja osalema mängus, kus on võimalus võita suuri auhindu.

Täpsem info: +372 730 3760 või info@rddirect.ee 

Registreerige ennast mängu SIIN
×

    Registreerimise Suurde Auhinnamängu
    Nõustun, et lugesin veebilehel olevat privaatsuspoliitikat