image
image

Suure Auhinnamängu uusi pakkumisi hetkel ei saadeta. Otsime uusi ja vahvaid ideid!

Kui Teil on küsimusi pakkide, tagastuste või eelmiste võitjate kohta, helistage palun infotelefonile

Esmaspäevast-Reedeni 9:00-16:00

+372 7303760

Või kirjutage e-kiri

info@rddirect.ee

Oluline teave Suure Auhinnamängu kohta
Lugege edasi

Ostes Suure Auhinnamängu kampaaniate käigus pakutavaid kaupu, nõustuvad osalejad kampaaniadokumentides lisatud reeglites toodud kauba ostutingimustega.

Suure Auhinnamängu kampaaniadokumentide reeglites toodud kaupade ostutingimusi ei muudeta ilma konkreetse toote ostnud osaleja nõusolekuta, s.o. st. rakenduvad tingimused, mis kehtisid kauba ostmise hetkel.

Privaatsuseeskirjad
Lugege edasi

Üldinformatsioon

RD Direct Estonia OÜ (edaspidi  meie või vastutav töötleja) kirjeldab käesolevates privaatseeskirjades isikuandmete töötlemise tingimusi. Privaatsuseeskirjad kohalduvad teile, kui tellite vastutavalt töötlejalt kaupu, tellite meie uudiskirja või kui külastate vastutava töötleja kodulehte.

Vastutava töötleja andmed:

RD Direct Estonia OÜ (registrikood 12898354)

Registreeritud aadress: Sõpruse pst 145, 13425 Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik

Telefon: +372 7303760

E-post: info@rddirect.ee

On väga tähtis, et loeksite privaatsuseeskirjad tähelepanelikult läbi, sest iga kord, kui tellite meie pakutavaid kaupu, meie uudiskirja või külastate meile kuuluvaid veebilehti, kinnitate, et olete käesolevate privaatsuseeskirjadega tutvunud. Kui te ei nõustu, et me teie isikuandmeid privaatsuseeskirjades kirjeldatud viisil töötleme, palume mitte külastada meie veebilehti ja mitte tellida meie kaupu ega uudiskirja.

Kinnitame, et töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu ning Eesti Vabariigi õigusaktidega. Samuti järgime asjakohaste järelevalveasutuste juhiseid. Kohaldame kõiki mõistlikke tehnilisi ja administratiivseid meetmeid selleks, et meie kogutud andmed oleksid kaitstud nende kaotamise, lubamatu kasutamise ja muutmise eest. Meie töötajate suhtes kehtib kohustus hoida tööülesannete täitmise käigus saadud informatsiooni (sh veebilehe külastajate ja klientide isikuandmeid) konfidentsiaalsena.

Privaatsuseeskirjades kasutatavaid mõisteid tuleb tõlgendada nii nagu need on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta).

Millist informatsiooni me kogume? Kuidas teie informatsiooni kasutame?

 1. Kogume teie esitatud informatsiooni otse teilt

Meie koduleht pakub informatsiooni esitamise võimalust otse meile, samuti võite esitada informatsiooni meile telefoni teel. Näiteks soovides tellida kaupa ja / või tellida uudiskirja, palume teil esitada teatud informatsiooni enda kohta.

Andmete töötlemise eesmärk Isikuandmed Säilitamise tähtaeg (selle tähtaja saabumisel kustutatakse andmed taastamist mittevõimaldaval viisil) Töötlemise alus
Elektrooniline /otseposti/ telemüük – lepingute täitmine ja võimalike vaidluste lahendamine Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kättetoimetamise aadress, telefonivestluste salvestised, isikukood (kui kauba eest soovitakse maksta osamaksetega) 5 aastat alates lepingu täielikust täitmisest Lepingu täitmine, meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi
Otseturundus pakkumised Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, telefon 5 aastat alates andmesubjekti viimasest nõusolekust Nõusolek

Kogutud andmeid võime kasutada muul eesmärgil, kui olete selleks andnud nõusoleku või kui töötleme isikuandmeid oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Säilitame andmeid sel eesmärgil seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks need kogusime.

Kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei muuda enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust ega kehti tagasiulatuvalt.

Kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel oleme huvide kaalumise tulemusel leidnud, et meie õigustatud huvi kaalub konkreetsel juhul üles teie huvid, põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Teil on õigus esitada sellisele töötlemisele vastuväide, millisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel või kui töötleme isikuandmeid õigusnõuete koostamise, esitamise või meie vastu esitatud nõuete eest kaitsmise eesmärgil.

 • Kogume informatsiooni, kui kasutate meie kodulehte

Lisaks teie esitatud informatsioonile kogume informatsiooni selle kohta, kuidas meie kodulehte kasutate. Näiteks, võime koguda allpool näidatud informatsiooni.

 • Seadme informatsioon (st IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ja seadme andmed, mida kasutate);
 • Sisselogimise informatsioon (st teie sessiooni aeg ja kestus, päringute terminid, mida sisestate meie kodulehtedel ja mistahes küpsistes säilitatav informatsioon, mille laadisime teie seadmesse);
 • Asukoha informatsioon (st seadme GPS asukoht või informatsioon lähimate WiFi pääsupunktide ning mobiilimastide kohta, mis võidakse meile üle anda, kui kasutate meie veebilehe sisu).

Rohkem informatsiooni küpsiste kasutamise kohta on toodud allpool.

 • Kogume informatsioon kolmandate osapoolte allikatest

Võime saada informatsiooni teie kohta avalikest allikatest (ulatuses, milles see on kohalduvate õigusaktide järgi lubatud) ja seostada muu informatsiooniga, mille saame teilt või teie kohta. Näiteks kogume infot teie krediidivõimekuse kohta Creditinfo või muust sarnasest krediidivõimekuse või maksehäirete andmebaasist ja aadressi puudutavaid andmeid Eesti Posti kodulehelt.

Andmete töötlemise eesmärk Isikuandmed Säilitamise tähtaeg (selle tähtaja saabumisel kustutatakse andmed taastamist mittevõimaldaval viisil) Töötlemise alus
Kaubatellimuse ladus täitmine Aadressi puudutav teave 30 päeva Lepingu täitmine
Krediidivõimekuse kontrollimine Teave võimalike maksehäirete kohta, kui soovite tasuda kauba eest järelmaksuga 30 päeva Õigustatud huvi maandada riske

Võime töödelda avalikest allikatest saadud andmeid ka muul eesmärgil, kui olete andnud selleks nõusoleku. Nõusoleku alusel töötlemise puhul on teil õigus mistahes ajal nõusolek tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei muuda enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust ega kehti tagasiulatuvalt.

Kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel oleme huvide kaalumise tulemusel leidnud, et meie õigustatud huvi kaalub konkreetsel juhul üles teie huvid, põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Teil on õigus esitada sellisele töötlemisele vastuväide, millisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel või kui töötleme isikuandmeid õigusnõuete koostamise, esitamise või meie vastu esitatud nõuete eest kaitsmise eesmärgil.

Kellele avaldame teie informatsiooni?

Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult nendel töötajatel, kellel on selleks oma tööülesandeid arvestades põhjendatud vajadus. Lisaks võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel volitatud töötlejatena (näiteks klientide teenindamisega seotud müügiteenuse osutajad, kullerteenuse osutajad, maksevahenduse teenuse osutajad, reklaamiagentuurid, turukorraldusagentuurid). Põhjendatud vajadusel ja õigusliku aluse olemasolul avaldame teie isikuandmeid ka allpool loetletud kolmandatele osapooltele, kes töötlevad isikuandmeid iseseisvate vastutavate töötlejatena:

 • võlgade sissenõudmisteenuse ning krediidihaldusteenuse osutajad, millisel juhul on avaldamise õiguslik alus meie õigustatud huvi kaitsta meie õigusi;
 • õigusteenuse osutajatele, millisel juhul on avaldamise õiguslik alus meie õigustatud huvi kaitsta meie või mõne teise Alma litter grupi ettevõtte õigusi või tagada oma tegevuse õiguspärasus;
 • kolmandatele äriühingutele, kui see on vajalik äriühingute ühendamise, üleandmise või pankroti korral, millisel juhul on töötlemise õiguslik alus, kas meie õigustatud huvi tagada meie äritegevuse sujuv jätkuvus või vajadus täita õigusaktist tulenev kohustus;
 • kolmandatele osapooltele, kellele isikuandmete edastamine on kohustuslik kohalduvate õigusaktide kohaselt või vastavalt teie nõusolekule.

Kuidas kaitseme teie isikuandmeid?

Teie isikuandmete säilitamisel kasutame mõistlikke ning asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et võimalikke isikuandmete töötlemisega seotud turvariske maksimaalselt maandada.

Teie õigused

Andmesubjekt, kelle andmeid töötleme, omab enda isikuandmete suhtes järgmisi õigusi:

 • teada (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemisest (õigus teada);
 • tutvuda oma isikuandmetega ja kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);
 • nõuda andmete parandamist või lähtudes oma isikuandmete töötlemise eesmärkidest, täiendada mittetäielikke isikuandmeid (õigus parandada);
 • oma andmed kustutada või peatada oma andmete töötlemistoimingud (õigus kustutada ja õigus „olla unustatud“)
 • nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist (õigus piirata);
 • nõuda andmete ülekandmist (ülekandmise õigus);
 • esitada vastuväiteid, kui isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel (vastuväite esitamise õigus);
 • õigus mistahes ajal võtta tagasi oma andmete töötlemiseks antud nõusolek;
 • õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele.

Andmesubjektide ülalnimetatud õigused ei ole absoluutsed ning vastutav töötleja võib nende kasutamist piirata lähtudes andmekaitsealastes õigusaktides sätestatust.

Kolmandate poolte kodulehed, teenused ja tooted meie kodulehtedel

Meie kodulehel võidakse esitada kolmandate poolte reklaami, linke nende kodulehtedele ja teenustele, mida meie ei kontrolli. Vastutav töötleja ei vastuta kolmanda poole kogutava informatsiooni turvalisuse ja privaatsuse eest. Nende kasutamisel peate olema ettevaatlik ja lugema läbi kolmandate poolte kodulehtedele ja teenustele kehtivad privaatsuseeskirjad.

Küpsised, sildid ja sarnased tehnoloogiad

Nendes privaatsuseeskirjades kasutatakse terminit „küpsised“ küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kohta. Näiteks pikslisiltidele („Pixel Tags“), veebimajakatele („Web Beacon“), jälgimispikslitele („clear GIF“) viitamisel.

Küpsise kasutamise koht Küpsise nimetus Kasutusotstarve Kasutatavad andmed Säilitusaeg
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

_GRECAPTCHA Google reCAPTCHA unikaalne seansi identifikaator Kodulehe külastamisel 6 kuud
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

_ga Google Analytics küpsis. Statistikaandmed kajastavad kuidas külastaja kasutab kodulehte Nõustudes
statistikaküpsistega
hüpikaknas
2 aastat
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

gat_gtag Google Tag Manager küpsist kasutatakse Google Analytics skriptisildi haldamiseks Nõustudes
statistikaküpsistega
hüpikaknas
1 päev
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

_gid Google Analytics küpsis. Statistikaandmed kajastavad kuidas külastaja kasutab kodulehte Nõustudes
statistikaküpsistega
hüpikaknas
1 päev
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

_fbp Facebook reklaamimise eesmärgil kasutatav küpsis Nõustudes
statistikaküpsistega
hüpikaknas
3 kuud
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

soundestID Anonüümne seansi identifikaator Nõustudes
statistikaküpsistega
hüpikaknas
Kuni seansi lõpuni
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

soundest-views Kasutaja poolt sessiooni ajal vaadatud lehekülgede arv Nõustudes
statistikaküpsistega
hüpikaknas.
Kuni seansi lõpuni
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

omnisendSessionID Anonüümne seansi identifikaator Nõustudes
statistikaküpsistega
hüpikaknas.
30 minutit
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

omnisendAnonymousID Kasutatakse anonüümse kontakti identifseerimiseks Nõustudes
statistikaküpsistega
hüpikaknas
1 aasta
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

_cflb Cloudflare CDN veebiliikluse haldamiseks Kodulehe
külastamisel
1 tund
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

woocommerce_items_in_cart Kasutaja poolt valitud kaupade arv ostukorvis Kodulehe
külastamisel
Kuni seansi lõpuni
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

woocommerce_cart_hash Unikaalne kasutaja ostukorvi ID Kodulehe
külastamisel
Kuni seansi
lõpuni
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

wp_woocommerce_session_ Kasutaja sessiooni ID Kodulehe
külastamisel
2 päeva
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

CookieLawInfoConsent Küpsistepoliitikaga
nõustumise identifikaator
Kodulehe
külastamisel
1 aasta
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

cookielawinfo-checkbox-functional Funktsiooniküpsistega nõustumise/ mittenõustumine
staatus
Kodulehe
külastamisel
1 aasta
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

cookielawinfo-checkbox-analytics Statistikaküpsistega nõustumise/ mittenõustumine
staatus
Kodulehe
külastamisel
1 aasta
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

cookielawinfo-checkbox-advertisement Reklaamiküpsistega nõustumise/ mittenõustumine
staatus
Kodulehe
külastamisel
1 aasta
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

cookielawinfo-checkbox-necessary Rangelt vajalike küpsistega nõustumise/ mittenõustumine
staatus
Kodulehe
külastamisel
1 aasta
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

viewed_cookie_policy Kasutaja vaatas üle küpsiste seaded Kodulehe
külastamisel
1 aasta
http://www.homeclub.ee/

http:://www.rddirect.ee/

wordpress_test_cookie Aitab kindlaks teha, kas veebilehitseja toetab küpsiste paigaldamist Kodulehe külastamisel Kuni seansi lõpuni

Küpsiste kasutamine

Kui külastate meie kodulehti, soovime esitada teile sellist sisu ja funktsioone, mis oleksid kohandatud just teie vajadustele. Selleks on vajalikud küpsised (cookies). Need on väiksed andmefailid, mis salvestatakse teie veebilehitsejas. Need aitavad meil tuvastada teid konkreetse veebisaidi eelmise külastajana, salvestavad teie veebisaidi külastamise ajaloo ja kohandavad sisu vastavalt sellele. Samuti aitavad küpsised tagada kodulehe ladusat toimimist, võimaldavad jälgida veebilehe külastamise kestust, sagedust ning koguda statistilist informatsiooni kodulehe külastajate arvu kohta. Neid andmeid analüüsides võime kodulehte täiustada ning  muuta seda teile mugavamaks. Mõned küpsiste kasutamise näited:

 • küpsised võimaldavad teid tuvastada kui klienti, et tulevikus ei oleks tarvis koguda korduvat informatsiooni;
 • küpsised võimaldavad tuvastada, kui palju unikaalseid kasutajaid on korraga kodulehte külastamas, see aitab tagada kodulehe ladusat ja kiiret toimimist;
 • küpsised võimaldavad analüüsida unikaalse kasutaja veebilehe lehitsemise kohta kogutud andmeid, see võimaldab kohaldada kodulehe toimimist vastavalt teie vajadustele.

Meie kodulehel kasutatavad küpsised võib grupeerida vastavalt nendele liikidele:

 • Rangelt vajalikud küpsised onrangelt vajalikud vastava veebilehe põhifunktsioonide täitmisel. Need küpsised võimaldavad teil lehitseda meie kodulehte ja kasutada soovitud funktsioone, nt annavad juurdepääsu kodulehe turvalistele piirkondadele. Ilma nende küpsisteta ei ole veebilehe teenused võimalikud.
 • Jõudlusküpsised koguvad anonüümset informatsiooni selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab. Esitades informatsiooni külastatud valdkondade, veebilehel veedetud aja ja mistahes tekkinud probleemide kohta, nt veateated, aitavad need küpsised meil mõista, kuidas külastajad veebilehel käituvad. See informatsioon aitab meil parandada veebilehe toimimist.
 • Funktsionaalküpsised parandavad teie kogemust veebilehel. Näiteks need küpsised võivad salvestada sellise informatsiooni nagu teie kasutajanimi. Neid küpsiseid võidakse kasutada teie soovitud teenuste esitamiseks, nt soovides vaadata üle ostukorvi, kommenteerida blogi või kasutada kolmandate poolte teenuseid, nt sotsiaalmeedia funktsioone.

Küpsiste abil kogutakse neid andmeid:

 • Veebilehtede administreerimisel või serveririkete diagnoosimisel võime kasutada külastajate arvutite IP-aadresse. IP-aadress on arvutit võrgus identifitseeriv unikaalne kood. Seda võidakse kasutada külastaja tuvastamiseks ja mitmesuguse demograafilise informatsiooni kogumiseks. Seda teeb absoluutne enamus veebiserverite administraatoreid.
 • Küpsiste abil kogume andmeid teenuste kasutamise kohta. Meie veebilehel kasutatavate küpsiste liigid on näidatud eespool.

Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada

Meie veebilehe sisule juurdepääsemiseks kasutatava veebilehitseja võite seadistada nii, et vastu võetakse kõik küpsised, lükatakse tagasi kõik küpsised või saadakse teade küpsise saatmise kohta. Iga veebilehitseja on erinev. Kui te ei tea kuidas küpsiste kontrollimise seadeid muuta, vaadake oma lehitseja kasutusjuhendi menüüst. Teie seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste haldamise seadeid. Kui te ei taha, et informatsiooni kogutakse küpsiste abil, kasutage paljudes veebilehitsejates olevat lihtsat protseduuri, mis võimaldab teil küpsiste kasutamisest keelduda. Soovides saada rohkem informatsiooni küpsiste ja nende kasutamise piiramise kohta külastage veebilehekülge: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kuid ärge unustage, et mõned teenused võivad olla loodud nii, et toimiksid vaid küpsiste abil ja nende väljalülitamise korral ei saa te teatud teenuseid kasutada.

Küpsiste kasutamisega seotud muu informatsioon

Lisaks meie poolt kasutatavatele küpsistele on teatud kolmandatel osapooltel lubatud kasutada meie kodulehel küpsiseid  ja saata neid teie arvutisse.  Sel juhul kehtivad nendele küpsistele kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjad.

Võtke meiega ühendust

Kui märkasite käeolevas privaatsuseeskirjade mittevastavusi, turvaauke meie kodulehel või kerkivad muud küsimused, pöörduge meie poole teile mugaval viisil ülaltoodud kontaktandmetel.

Lõppsätted

Käesolev privaatsuseeskirjad vaadatakse üle mitte harvem kui kord kahe aasta jooksul. Uuendatud privaatsuseeskirjade olulistest muudatustest informeerime meie konkreetsel veebilehel. Kui logite sisse või kasutate meie esitatud sisu või teenuseid peale sellise teate avaldamist, loetakse, et te nõustute uuendustes esitatud uute nõuetega. Privaatsuseeskirjade uusim versioon on alati esitatud kodulehel www.homeclub.ee.

Kvaliteedi garantii
Lugege edasi

RD Direct Estonia OÜ annab oma toodetele kõrge kvaliteedi garantii. Kui range kontrolli käigus tekkinud vea tõttu saate kahjustatud või ebakvaliteetse toote, võtke meiega ühendust:

1) e-posti teel info@rddirect.ee

2) telefoni teel (+372) 7303760

Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud tähtaja jooksul garanteerime, et lähtutakse kehtivatest õigustoimingutest. See tähendab, et Ostjal on õigus tellitud toode tagastada 14-kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamise hetkest. Selle juures on aga oluline märkida, et toode peab olema täiesti kahjustamata kujul, seejuures ka toote pakend peab olema terve ning kahjustamata.

Kõigile toodetele kehtib ka 2 aastane garantii, kui peaks juhtuma mõni tootja poolne viga. Selle juures on oluline märkida, et loomulikust kasutusest tekkivad kosmeetilised vead ei kuulu garantii alla. Garantii alla kuuluva toote puhul pakume võimalust kas vigane toode välja vahetada või maksame raha tagasi.

Isikuandmete töötlemine
Lugege edasi

Isikuandmete töötlemine
– Osalejate isikuandmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks RD Direct Estonia OÜ.
– Kampaania raames kogub ja töötleb RD Direct Estonia OÜ järgmisi osaleja poolt edastatud isikuandmeid: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Nende isikuandmete töötlemine on vajalik kampaaniate läbiviimiseks, sealhulgas võitjate väljaselgitamiseks ja nendega kontakteerumiseks, nimi ja aadress ka kampaaniate raames kampaaniadokumentide ja pakkumiste saatmiseks. Sobivate pakkumiste valimiseks võib RD Direct töödelda osaleja nime, aadressi, andmeid varasemates kampaaniates osalemise kohta ning andmeid ostetud toodete kohta, et tuvastada, millised pakkumised võiksid konkreetsele isikule huvi pakkuda. RD Direct võib töödelda ka võitjate isikut tõendava dokumendi andmeid isikusamasuse tuvastamiseks ja vanuse kindlakstegemiseks ning pangakonto andmeid võidusumma väljamaksmiseks. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks osaleja nõusolek, mille osaleja annab saates kampaaniadokumendid RD Directile tagasi või vastates pakkumisele veebilehe või telefoni teel.
– RD Directil on õigus avaldada võitja nimi RD Directi veebilehel www.rddirect.ee ja üleriigilistes ajalehtedes. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi oma kampaaniate tutvustamiseks ja nende õiguspärasuse näitamiseks. RD Direct avaldab võitja pildi ainult võitja eelneval nõusolekul.
– RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õiguste kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest). Samal eesmärgil võib RD Direct edastada osaleja isikuandmeid ka kolmandatele isikutele (nt õigusnõustajatele ja krediidihaldus- või inkassoteenuse pakkujale). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi, mis, ja ulatuses nagu, kaalub sellises olukorras üles osaleja huvid ning põhiõigused ja –vabadused.
– RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks ja ametiasutuste päringutele vastamiseks).
– Kui osaleja tellib RD Directi poolt pakutava toote, töötleb RD Direct osaleja järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed, makseandmed, pangakonto number. Selliste isikuandmete töötlemine on vajalik RD Directi ja osaleja vahel müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
– Kui isik on RD Directi varasemates kampaaniates osalenud, töötleb RD Direct isiku isikuandmeid (nimi ja aadress) kampaaniamaterjalide saatmiseks oma õigustatud huvi alusel, kuni isikul tekib võimalus anda selliseks töötlemiseks nõusolek või kuni isik esitab töötlemisele vastuväite. Arvestades, et isik on varasemalt RD Directi kampaaniates osalenud, kaalub RD Directi hinnangul tema õigustatud huvi üles andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja –vabadused.
– RD Direct edastab isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult põhjendatud vajadusel ja ulatuses ning üksnes õigusliku aluse olemasolul. RD Direct kasutab teenusepakkujaid, kes töötlevad osaleja isikuandmeid volitatud töötlejana (nt raamatupidamisteenuse pakkuja ja kõnekeskus, kes pakub kasutajatoe teenust). RD Direct on sõlminud selliste teenusepakkujatega asjakohased lepingud ning vastutab nende teostatava isikuandmete töötlemise eest. Samuti edastab RD Direct isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellele isikuandmete edastamine on vajalik kampaania läbiviimiseks (nt ajalehetoimetustele, kes avaldavad võitjate nimed ajalehes). Kui RD Direct ja osaleja on sõlminud toote müügilepingu, edastab RD Direct osaleja isikuandmeid ka kullerteenuse pakkujale tellitud toote kättetoimetamiseks.
– Osalejal on kõik kohalduvates õigusaktides, sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud õigused. Muuhulgas on osalejal õigus taotleda juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, õigus nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ning teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Kui osaleja isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on osalejal õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist selle alusel toimunud töötlemise seaduslikkust). Kui osaleja isikuandmeid töödeldakse RD Directi õigustatud huvi alusel, on osalejal igal ajal õigus esitada vastuväited tema isikuandmete sellise töötlemise suhtes. Eeltoodud õiguste kasutamiseks tuleb võtta ühendust RD Directiga punktis 2 toodud kontaktandmetel. Osalejal on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtusse.
– RD Direct säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik lähtudes nende kogumise eesmärgist. Tulenevalt sellest, et nõuete aegumise maksimaalne tähtaeg on 10 aastat, säilitab RD Direct isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat. Pakkumiste saatmise eesmärgil kogutud andmeid säilitab RD Direct kuni andmesubjekt keelab nende edasise kasutamise.

See veebisait kasutab ainult vajalikke küpsiseid, mis tagavad veebisaidi funktsionaalsuse.